การชำระเงิน
แบ่งการชำระออกเป็น 2งวดได้แก่
     – งวดที่1 (60% ของยอดบิล) ระบบงานจะเริ่มเดิน เมื่อลูกค้าชำระเงินงวดที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว
     – งวดที่2 (40% ของยอดบิล) หลังจากงานเสร็จเรียบร้อยและพร้อมจัดส่ง ลูกค้าจะต้องชำระยอดที่เหลืออีก 40%
 **หมายเหตุ
    1.กรณีเกิดข้อขัดข้องทางฝั่งลูกค้าจนทางบริษัทไม่สามารถดำเนินการผลิตให้เสร็จสิ้นได้ บริษัทสามารถยกเลิกการให้บริการนับไป30วันหลังจากที่ทางบริษัทได้เริ่มร้องขอข้อมูลสำหรับการผลิต โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินและไม่ส่งสินค้าทุกรณี
    2.สินค้าผลิตเสร็จพร้อมจัดส่ง ลูกค้าจำเป็นต้องชำระเงินงวดที่2(40% ของยอดบิล) ภายใน 10วัน หากเกินกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันการเสื่อมหรือเสียหายในตัวสินค้าทุกกรณี
 
ระยะเวลาการผลิต
โดยทั่วไประยะเวลาการผลิตจะอยู่ในช่วง 10-20วันนับจากที่ลูกค้าชำระยอด 60%  ระยะเวลาอาจจะมากหรือน้อยกว่าปกติ ขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่นๆ เช่น สินค้า กระบวนการผลิต จำนวนการผลิต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอดมิ้นจะพูดคุยตกลงเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องเวลากับลูกค้าก่อนทุกครั้ง